Renunţă
Aţi făcut următoarea selecţie
Domeniu: Carte veche şi manuscris (5583)
Rezultate: 1 - 50 din 5583

Nr.
ord.
Fotografie
1 Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” - BIHOR Bihor Incunabul [Fasciculus Temporum] [Rolevnick, Werner] Carte veche și manuscris 3650/15.12.2023
Tezaur
Poziția 1
2 Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” - BIHOR Bihor Incunabul Defensorium Curatorum contra eos qui privilegiatos se dicunt. Epistola Domini Pii Papae transmissa Ludovico Christianissimo Francorum Regi Radulphis Riccardus, Archiepiscopus Armachanus, Pius II Papae Carte veche și manuscris 3650/15.12.2023
Tezaur
Poziția 2
3 Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” - BIHOR Bihor Incunabul [Opera Varia] [Caracciolus Robertus] Carte veche și manuscris 3650/15.12.2023
Tezaur
Poziția 3
4 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Abecedar moldovenesc pentru Anul întâiu de școală alcătuit de Arhimandritul Gurie în tovărășia mai multor iubitori de luminarea norodului Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 1
5 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Lucrările Obicinuitei Obștești Adunări ---- Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 2
6 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Cuvânt la deschiderea Ecstraordinarei Obștești Adunări [de general Kiseleff] Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 3
7 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Bucoavnă pentru deprinderea pruncilor la cetanie și celelalte cu binecuvântarea Mării Sale Prea Luminatului și Prea Osfințitului domnului domn Ioan Lemeni vlădicul Făgărașului, în zilele împărat(ului) Francisc I Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 4
8 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Mai...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru al doilea an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 5
9 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui August...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru al doilea an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 6
10 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Noiembrie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 7
11 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui August...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru al doilea an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 8
12 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Ianuarie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 9
13 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Martie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 10
14 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Aprilie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru al doilea an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 11
15 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Octomvrie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 12
16 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viețile Sfinților din luna lui Septemvrie...S-au tipărit...în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica voievod, întru întâiul an al domniei sale, cu blagosloveniia și toată cheltuiala Sfintei Mitropolii Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 13
17 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Cathisis poporalnicu sau Învățătură creștinească pentru poporenii bisericilor țării compus din orânduirea Prea Înălțatului domnu Mihail Grigorie Sturza v(oie)v(o)d și a Înalt Preosfințitului arhipăstoriu și mitropolit Sucevii și Moldaviei D(omnul) D(omn) Veniamin Costachi Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Tezaur
Poziția 14
18 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Evhologhiu sau Molitvenicu carele cuprinde rânduiala săvârșirei tainelor Bisericii Orthodoxe dupre cum s-au legiuit de cătră Sfinții Părinți tipărit din orânduirea Înaltpresfințitului Arhiepiscop și Mitropolit Sucevei și Moldaviei D. D. Veniamin Costachi Marelui Cavaleriu al Ordinului Sfintei Annei Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 1
19 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Abecedar greco-românesc cu frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moralicești, idei fisicești, geograficești și istoricești cules din mai multe cărți pentru învățătura copiilor și într-acestași chip cu rumânește dat la lumină prin G(rigore) Pleșoian și G(gheorghe) Librer Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 2
20 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Lucrările Obșteștei Adunări din 1833 [s. a.] Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 3
21 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Adunare în scurt pentru eresurile lipovenești A celui dintru Sfinți, Părintelui nostru Dimitrie mitropolitul Rostovului, Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 4
22 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Sfânta Evanghelie, tipărită acum într-acest format cu cheltuiala din Casa Școalelor, spre întrebuințare la învățătura tinerimei în școalele naționale, în zilele înălțatului domn a toată Țara Rumâneasă Alexandru Dimitrie Ghica cu blagosloveniia iubitoriului de D(u)mnezeu episcopul Buzăului chirie Chesarie Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 5
23 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Frumoase dialoguri francezo-românești... Carte făcută într-adins pentru pregătirea tinerilor ce vor să intre la învățătura Gramaticii francezo-românești acum întâiu culeasă și într-acestași chip cu rumânește întocmită de G. Pleșoianul Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 6
24 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Slujba Sfi(n)tei Filothiei fecioarei, ale căriia sfi(n)te moște să află întregi în Țara Rumânească, în Biserica Domnească din orașul Argeșului, acum întâiia oară dată în tipariu cu blagosloveniia Prea-Sfințitului iubitoriului de D(u)mnezeu Episcopul Argeșului Ilarion. Prin oserdiia și cheltuiala smeritului Dionisie NM, ierodiaconul Preasfinții Sale Părintelui Episc(op) Argeșului Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 7
25 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Iubitoriul de înțelepciune povățuit de D(u)mnezeieștile Scripturi, adecă învățătură dogmaticească alcătuită de preaînțeleptul învățătoriu domnul Serghie Macreul, acum întâi scoasă din elinească în limba românească și dată în tipar de smeritul V(eniamin) C(ostachi) M(itropolitul) M(oldovei) spre folosul neamului românesc Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 8
26 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Instrucții povățuitoare îndatorirei dregătorilor ispravnici întărite de Preînălțatul Domn Mihail Grigoriu Sturza v(oie)v(od) alcătuite de Sfatul Ocârmuitor și încuviințate de preînălțatul domn Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 9
27 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Ecstract din Testamentul cel Vechiu, pre scurt și pre înțăles, de pre nemție în românie prefăcut de patriota Chiril Crecana, învățătoriul Școalei Militărești de la Vișta de Jos, și spre folosul bisericilor și școalelor românești din Marele Principat al Ardealului Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 10
28 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Floarea darurilor, foarte folositoare fieșcăruia iubitoriu de cetire, atât sufletește cât și trupește care mai întâi s-au fost tradus din grecește în rumânește și tipărită în tipografia din Znagov în Țara Rumânească, iară la anul 1808 tipărită în Brașov după acel orighinal Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 11
29 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Enhirid adecă Mânelnic al pravoslavnicului hristiian scris grecește de Alexandru D. Sturzea, tipărit în Petrupoli și dat sfintei Biserici a lui H(risto)s, iar acum tălmăcit rumînește din userdia dumnealui Alexandru Filipescului, Eforul Școalelor Valahiei [de Ef. Poteca] pentru folosul sufletesc al rumânilor Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 12
30 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Halima sau Povestiri mitologhicești arabești pline de băgări de seamă și de întâmplări foarte frumoase și de mirare Compuse în limba arabească de preaînălțatul devriș Abu Bichir și traduse din alte limbi streine în românească de I. Gherasim Gorjan profesorul Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 13
31 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Învățătură cătră preoți și diiaconi, adică Sfătuire cum trebuie să se poarte în slujba Sf(i)ntei Liturghii, acum într-acest chip îndreptată și tipărită în zilele preaînălțatului nostru domn Alexandru Dimitrie Ghica cu blagosloveniia prea osfințitului episcop al Sf(i)ntei Episcopii Buzăul, d(omnul) d(omn) Chesarie, prin osârdia și cheltuiala Sfinției Sale părintelui Filothei arhidiaconul Sf(i)ntei Episcopii Buzăul Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 14
32 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Abețedariu russo-românesc pentru învățătura începătorilor iubitori de știința acestei limbe, cuprinzând i literele rossienești și silabirea lor; a 2-a închinăciuni; a 3-a cuvinte și sentenții; a 4-a dialoguri; a 5-a oarecare scrisori un formulariu de testament și alte îndeletnicitoare adaosuri, toate traduse din limba rusască în românească de d(umnealui) V. C. Peltechi Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 15
33 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Grammatică practică romano-franțuzească compusă dupre autorii clasici cei mai noi și cu ecssemple avute și lesne de înțeles luminată spre folosul tinerimei românești. Grammatica Romano-Gallica de Gheorghie Vida, roman nobil din Marmația Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 16
34 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Dascăl pentru limba franțozească, adică Carte cuasfeli de înlesniri pentru limba și citirea franțozească, încât va putea fieșcare a citi și a învăța singur o mulțime mare de ziceri și de vorbiri franțozești, ajunge numai să știe citi românește acum într-acest chip întocmite de d(umnealui) I. Gherasim Gorjan profesorul, și închinată cu toată plecăciunea prea bunului patriot d(umnealui) medelnicerului I. Budișteanu Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 17
35 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Curs de retorică de Simeon Marcovici, profesorul acestui curs în Colegiul din Sf. Sava Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 18
36 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Iconomia rurală și dumesnică sau Învățătură pentru lucrarea pământului și îmbunătățirea gospodăriei de câmp și de casă Culeasă din cărți în limbi străine de postelnicul Mihail Drăghici, prezident Tribunalului de la Dorohoi Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 19
37 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Iconomia rurală și dumesnică sau Învățătură pentru lucrarea pământului și îmbunătățirea gospodăriei de câmp și de casă Culeasă din cărți în limbi străine de postelnicul Mihail Drăghici, prezident Tribunalului de la Dorohoi Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 20
38 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Întâmplările lui Telemah fiul lui Ulise de M(onsieur) Franțisc de Salignac de la Mot Fenelon Arhiepiscop-dux al Cambriii și prințu sfintei Împărății Romanești, acum întăi traduse din franțuzește de G(rigore) Pleșoianul, profesorul Școalelor Naționale din Craiova Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 21
39 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Întâmplările lui Telemah fiul lui Ulise de M(onsieur) Franțisc de Salignac de la Mot Fenelon Arhiepiscop-dux al Cambriii și prințu sfintei Împărății Romanești, acum întăi traduse din franțuzește de G(rigore) Pleșoianul, profesorul Școalelor Naționale din Craiova Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 22
40 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Întâmplările lui Telemah fiul lui Ulise de M(onsieur) Franțisc de Salignac de la Mot Fenelon Arhiepiscop-dux al Cambriii și prințu sfintei Împărății Romanești, acum întăi traduse din franțuzește de G(rigore) Pleșoianul, profesorul Școalelor Naționale din Craiova Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 23
41 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Întâmplările lui Telemah fiul lui Ulise de M(onsieur) Franțisc de Salignac de la Mot Fenelon Arhiepiscop-dux al Cambriii și prințu sfintei Împărății Romanești, acum întăi traduse din franțuzește de G(rigore) Pleșoianul, profesorul Școalelor Naționale din Craiova Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 24
42 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Aritmetica lui L. B. Francoeur tradusă și pusă în lucrare în Școala Națională din St-Sava de I(on) Eliad Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 25
43 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Sfătuire foarte frumoasă și pe scurt cătră cel ce să pocăiaște, cum să cuvine să se mărturisească, de la mulți dascăli adunată spre folosul de obște a celor ce vor ceti și tipărită cu blagoslovenia Preaosfințitului mitropolit a toată Ungrovlahiia chiriu chir Grigorie și cu toată cheltuiala dumnealui logofătului Nicolae Bâțcoveanul Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 26
44 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Viața lui Bertoldo și a lui Bertoldino feciorul lui, dimpreună și a lui Cacasino nepotul lui [s. a.] Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 27
45 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Fabule în versuri sau Poezii alegorice compuse de d(umnealui) Gheorghie Seulescul profesor public al Filologhiei românești și al Istoriei universale Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 28
46 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Ceasoslov ... Acum de nou dupre izvodul cel îndreptat mai nainte, într-acestaș feliu tipărit, în zilele binecredinciosului singur stăpînitoriului și a toată Pravoslavnica creștinătate apărătoriului, marelui domn și împărat Nicolae Pavlovici a toată Rosiia cu blagosloveniia și ajutoriul preosfințitului și de D(u)mnezeu alesului arhiepiscop și mitropolit al Sucevii și al Moldaviii... Veniamin, prin oserdiia... preacuviosului arhimandrit și stareț al sfintelor monastiri Neamțului și Secului, chir Dometian Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 29
47 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Sfânta Evanghelie, tipărită acum într-acest format cu cheltuiala din Casa Școalelor, spre întrebuințare la învățătura tinerimei în școalele naționale, în zilele înălțatului domn a toată Țara Rumâneasă Alexandru Dimitrie Ghica cu blagosloveniia iubitoriului de D(u)mnezeu episcopul Buzăului chirie Chesarie Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 30
48 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Robinson Cruzoe: Întâmplările cele minunate a unui tânăr compus de Campe și tradus pe românie de sardariul Vasile Drăghici în doă părți Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 31
49 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Thessalías chorografía Ioánnou A. Leonárdou ampelakiótou Neotáti tis méga 6 eikonografión kai 1 chartou Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 32
50 Biblioteca Județeană „G.T. Kirileanu” - PIATRA NEAMȚ Neamț Carte veche Curs de retorică de Simeon Marcovici, profesorul acestui curs în Colegiul din Sf. Sava Carte veche și manuscris 3393/20.09.2023
Fond
Poziția 33
A8037990F18C4E76BEAF720170318DC9 1 mic(CV_802010_5648-1) mic(CV_802010_5648-1) 62526E4A3DB74648AFC1B19EAAB61396 2 mic(CV_802010_5648-2) mic(CV_802010_5648-2) 3B6F30A822ED430F8F388B4C6B7E4534 3 mic(CV_802010_5648-3) mic(CV_802010_5648-3) C8D768D07E9F47558631799FF5E5DDC4 4 mic(CV_802036_5671-1) mic(CV_802036_5671-1) 23B2E283C49B4743B04CB8E1BC9BCC30 5 mic(CV_802036_5671-2) mic(CV_802036_5671-2) E87ED9500DC442F1B576D10C7596A9E7 6 mic(CV_802036_5671-3) mic(CV_802036_5671-3) 6AF1AE48A48C40588F76C6E4B72C2047 7 mic(CV_802036_5671-4) mic(CV_802036_5671-4) F2967E9115EC42E3B6097A5843367586 8 mic(CV_802036_5671-5) mic(CV_802036_5671-5) B65F82543AAE4DEE88131B0CFEF2D0C0 9 mic(CV_802036_5671-6) mic(CV_802036_5671-6) 0074E988B4874B59AA592CA0D963B9AE 10 mic(CV_802036_5671-7) mic(CV_802036_5671-7) FFB180C46CA6474985E8006F0D5F7ACC 11 mic(CV_802036_5671-8) mic(CV_802036_5671-8) 4A22B0097EB449FB933AB8133929B802 12 mic(CV_802036_5671-9) mic(CV_802036_5671-9) F78F46A551E54F2BA2448E2F9855F249 13 mic(CV_802036_5671-10) mic(CV_802036_5671-10) CE68B0469C654058B3D8F801A05AD3AA 14 mic(CV_802036_5671-11) mic(CV_802036_5671-11) 7D217EE8D2314610A60F908D1E80EA93 15 mic(CV_802036_5671-12) mic(CV_802036_5671-12) 3C4645BA91FA44A5848F8C56B45D340E 16 mic(CV_802036_5671-13) mic(CV_802036_5671-13) 6406B716582A4EDEA7D037E5CFF5513A 17 mic(CV_802036_5671-14) mic(CV_802036_5671-14) D10978235A8F4451A9CF6631569899D4 18 mic(CV_802036_5671-1) mic(CV_802036_5671-1) 0300883907DB4AD3B479A47979F687B3 19 mic(CV_802036_5671-2) mic(CV_802036_5671-2) F2ED43FBA2D34B288E866FBEB6B2C7AC 20 mic(CV_802036_5671-3) mic(CV_802036_5671-3) BF9CF99B08BB4D56947A41E412089D2E 21 mic(CV_802036_5671-4) mic(CV_802036_5671-4) 3F82C605CF8245F2BA45A7D0F5A23BA4 22 mic(CV_802036_5671-5) mic(CV_802036_5671-5) B809A0F5873142D6878D54B324A0CA99 23 mic(CV_802036_5671-6) mic(CV_802036_5671-6) 52328B3A7E9C4053A209B056D8ACA10B 24 mic(CV_802036_5671-7) mic(CV_802036_5671-7) 1D49B6361C1D4E7F987579F1016A2B13 25 mic(CV_802036_5671-8) mic(CV_802036_5671-8) 9DFF5147009C48D6A8C1FE0157FF84E5 26 mic(CV_802036_5671-9) mic(CV_802036_5671-9) AB6A27E16EB2467FBFDFA0AE72494E1B 27 mic(CV_802036_5671-10) mic(CV_802036_5671-10) 2AD5CC0A9D584004BF31FE14F3644481 28 mic(CV_802036_5671-11) mic(CV_802036_5671-11) 729CEA96F0F641B78843AC594D60FC9A 29 mic(CV_802036_5671-12) mic(CV_802036_5671-12) 84E7F05856CB4EE1AF3A06F9C6B4A6F4 30 mic(CV_802036_5671-13) mic(CV_802036_5671-13) 69F692BA03C0400B810DDF37BC742789 31 mic(CV_802036_5671-14) mic(CV_802036_5671-14) 5937CD235687460EBC81E5335A1DD73D 32 mic(CV_802036_5671-15) mic(CV_802036_5671-15) 4EA59C5AF9D442B18F5D74A04CBF911A 33 mic(CV_802036_5671-16) mic(CV_802036_5671-16) AB6967C085714BBF9D9B9A86DE118E8F 34 mic(CV_802036_5671-17) mic(CV_802036_5671-17) 84D55054EC8F46C49ABB69AA30A25947 35 mic(CV_802036_5671-18) mic(CV_802036_5671-18) FDAF5B3A25114342A7D05AC5F82F99AA 36 mic(CV_802036_5671-19) mic(CV_802036_5671-19) 736E7ED01FF84EBD91A6366EA7CEE399 37 mic(CV_802036_5671-20) mic(CV_802036_5671-20) 5C76DE98F6EE4EB78905B938C2799354 38 mic(CV_802036_5671-21) mic(CV_802036_5671-21) 9937B9BE088D47E5938337578DBD9E55 39 mic(CV_802036_5671-22) mic(CV_802036_5671-22) 1E9684D6366A465E8147B7CBE7374467 40 mic(CV_802036_5671-23) mic(CV_802036_5671-23) 70C47FC8A77C4A5D9CEC86737CFD4EAA 41 mic(CV_802036_5671-24) mic(CV_802036_5671-24) 0AB2EDE0F4D44B439C3372843663385F 42 mic(CV_802036_5671-25) mic(CV_802036_5671-25) CCFC567569294F2CB6CE17DEA60A38EC 43 mic(CV_802036_5671-26) mic(CV_802036_5671-26) 90C5DDAEAA8C4DF99F8774AC5A229CA1 44 mic(CV_802036_5671-27) mic(CV_802036_5671-27) 88036B4317FD40F5AEAAB7779CDE00B8 45 mic(CV_802036_5671-28) mic(CV_802036_5671-28) 0757BCAD518C4C3CA5962350A925E20A 46 mic(CV_802036_5671-29) mic(CV_802036_5671-29) 96B65D7A23CB47D5B21F88B595B2AA5B 47 mic(CV_802036_5671-30) mic(CV_802036_5671-30) 93CCAC0D34EE456DAA967EFE3FDEEC5C 48 mic(CV_802036_5671-31) mic(CV_802036_5671-31) 88BEE6587DB94840924C150CDC4A69CE 49 mic(CV_802036_5671-32) mic(CV_802036_5671-32) 3DD209E1DE0644039409E5C4FC10F0C6 50 mic(CV_802036_5671-33) mic(CV_802036_5671-33)

Rezultate: 1 - 50 din 5583